Diabetes India 2024

DI
DIABETES INDIA 2024
14th World Congress Of DiabetesIndia
25th - 28th, January, 2024
Mayfair Convention, Bhubaneswar, Odisha

Day 1

Dr. Somnath Raghuvanshi (Bhopal)

Dr. Piyush Desai (Surat)

Dr. V. K. Bhardwaj (Jabalpur)

Dr. Sanjay Agarwal (Pune)

Dr. Navneet Shah (Ahmedabad)

Dr. Mangesh Tiwaskar (Mumbai)

Dr. Vinod Mittal (New Delhi)

Dr. Brij Mohan (Kanpur)

Dr. Abhishek Shrivastava (Jabalpur)

Dr. Rajesh Deshmane (Kolhapur)

Dr. B. K. Singh (Patna)

Scroll to Top